Projekt nakierowany jest na jest poprawę jakości i poziomu życia osób starszych poprzez
aktywność społeczną promującą integrację wewnątrz- i międzypokoleniową. Skierowany
jest do osób 60+ zagrożonych wykluczeniem społecznym a pośrednio w ramach integracji
międzypokoleniowej do dzieci i młodzieży również zagrożonych marginalizacją oraz do
młodzieży niepełnosprawnej. Działania w ramach Projektu nastawione są na
minimalizowanie bierności i zwiększanie wymiaru zaangażowania osób starszych, w tym
o ograniczonej sprawności ruchowej, poprzez włączenie w różne formy edukacji,
współpracy międzypokoleniowej, motywowanie seniorów do większego zaangażowania
się w życie społeczności lokalnej. Realizacja projektu wpłynie na optymalne przedłużenie
okresu rzeczywistej aktywności psychicznej i fizycznej seniorów.

Projekt umożliwi beneficjentom dostęp do dóbr kultury i sztuki, turystyki i rekreacji,
nauczy twórczego podejścia do życia i konstruktywnego rozwiązywania własnych
problemów. Dzięki rozmaitym zajęciom beneficjenci Zadania będą mieli możliwość
pogłębienia więzi z innymi ludźmi poprzez bycie w grupie, nabycie umiejętności
współpracy i współdziałania. Ważnym elementem naszego Projektu jest przeciwdziałanie
e-wykluczeniu poprzez pomoc seniorom w zagadnieniach związanych z szeroko pojętym
wykorzystywaniem komputerów i telefonów komórkowych (smartfonów) w codziennym
ich życiu.

Wychodzimy na przeciw osobom z dysfunkcją narządów ruchu poprzez wsparcie ich we
własnych mieszkaniach.Za wiodący kierunek działań wybraliśmy zajęcia w obszarze kultury i sztuki, gdyż
seniorzy to w głównej mierze najuboższa część społeczeństwa – pobierane świadczenia emerytalne i rentowe nie
zaspakajają ich podstawowych potrzeb takich jak zdrowe, pełnowartościowe wyżywienie, utrzymanie kosztów
lokalowych, zakup lekarstw) a dostęp do dóbr kultury i sztuki jest ograniczony do minimum. Jednakże termin „kultura”
traktujemy w naszym Projekcie w znaczeniu szerokim i wiążemy z czynnościami ludzkimi,
które mają na celu doskonalenie, pielęgnowanie czy kształcenie.